نحوه درست کردن دفترچه تلفن روی پنل :

نحوه درست کردن دفترچه تلفن روی پنل :

1- ابتدا شماره ها در فایل اکسل وارد کرده وذخیره می کنیم
2- با مرور گر INTERNET EXPLORER داخل پنل شده
3- تب خدمات ویژه – گروه ها
4- جدید
5- نام گروه را تایپ کرده ذخیره میکنیم
6- تب خدمات ویژه – فهرست
7- جادو
8- بارگذاری فایل بدون فرمت را انتخاب کرده
9- گروه را انتخاب کرده
10- فایل اکسل را انتخاب کرده (اگر فایل اکسل فقط شماره داشت ستون نام و نام خانوادگی را پاک میکنید و ستون شماره را 1 می زنید ، اگر فایل اکسل نام ونام خانوادگی و شماره داشت به ترتیب 1،2،3 میزنید ) و ذخیره میکنید .